CENTURY CHROME LEG SOFA
(KNP 420 CENTURY KANEPE)

Century Chrome Leg Sofa
Century Chrome Leg Sofa
Century Chrome Leg Sofa

CNT 001 Single Chrome Leg Sofa
85x70x83
CNT 002Double Chrome Leg Sofa
150x70x83
CNT 003Triple Chrome Leg Sofa190x70x83