OTTOMAN WOODEN LEG SOFA
(KNP 76 OTTOMAN KANEPE)

Ottoman Wooden Leg Sofa
Ottoman Wooden Leg Sofa
Ottoman Wooden Leg Sofa
OTT 001
Single Wooden Leg Sofa
105x82x86
OTT 002
Double Wooden Leg Sofa
180x82x86
OTT 003
Triple Wooden Leg Sofa
225x82x86