DİAMOND CHROME LEG SOFA
(KNP 15 DİAMOND KANEPE)

Diamond Chrome Leg Sofa
Diamond Chrome Leg Sofa
Diamond Chrome Leg Sofa
DIAMOND 1 K
Single Chrome Leg Sofa
106x82x72
DIAMOND 2 K
DoubleChrome Leg Sofa
172x82x72
DIAMOND 3 K
Triple Chrome Leg Sofa227x82x72