OXFORD WOODEN LEG SOFA
(KNP 58 OXFORD KANEPE)

Oxford Wooden Leg Sofa
Oxford Wooden Leg Sofa
Oxford Wooden Leg Sofa
0 216Single Wooden Leg Sofa126x94x85
0 217Double Wooden Leg Sofa196x94x85
0 218Triple Wooden Leg Sofa234x94x85