OKKA PAİNTED LEG SOFA
(KNP 03 OKKA KANEPE)

Okka Painted Leg Sofa
Okka Painted Leg Sofa
Okka Painted Leg Sofa

OKKA 1KSingle Painted Leg Sofa
100x70x76
OKKA 2 KDouble PaintedLeg Sofa
170x70x76
OKKA 2KSDouble Painted Leg Coffee Table Sofa
201x70x76