80´LİK CAM KAPAKLI DOSYA DOLABI
(STD 4081)

80´lik Cam Kapaklı Dosya Dolabı
80´lik Cam Kapaklı Dosya Dolabı
STD 408180´lik Cam Kapaklı Dosya Dolabı40x40x82