İCON PAİNTED LEG SOFA
(KNP 95 İCON KANEPE)

İcon Painted Leg Sofa
İcon Painted Leg Sofa
İcon Painted Leg Sofa
İCN 001
Single Painted Leg Sofa
80x80x69
İCN 002
Double Painted Leg Sofa
150x80x69
İCN 003
Triple Painted Leg Sofa
190x80x69