RETRO WOODEN LEG SOFA
(KNP 650 RETRO KANEPE)

Retro Wooden Leg Sofa
Retro Wooden Leg Sofa
Retro Wooden Leg Sofa
Retro Wooden Leg Sofa
RTR 001Single Wooden Leg Sofa
87x79x66
RTR 002Double Wooden Leg Sofa
156x79x66
RTR 003Triple Wooden Leg Sofa
208x79x66