KURTUBA WOODEN LEG SOFA
(KNP 655 KURTUBA KANEPE)

Kurtuba Wooden Leg Sofa
Kurtuba Wooden Leg Sofa
Kurtuba Wooden Leg Sofa
KRT 001
Single Wooden Leg Sofa
86x76x79
KRT 002
Double Wooden Leg Sofa
172x76x79
KRT 003
Triple Wooden Leg Sofa
213x76x79