KVKK Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: Güney Büro Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.("Güney Mobilya")

İletişim Bilgileri:

Şirket Unvanı: Güney Büro Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Fetih Mh. Mob. Çrş. Bağımsızlık Blv. No: 42 / A Ataşehir-istanbul
E-posta: bilgi@guneymobilya.com.com
Telefon: 0216 317 76 57

Güney Büro Mobilya Dekorasyon San. Tic. Ltd. Şti. ("Güney Mobilya" veya "Şirket") olarak kişisel verilerin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında söz konusu kişilerin Güney Mobilya tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.


1. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılara (müşterilerimiz veya internet sitemizin ziyaretçileri) ait kişisel veriler;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
• Doğru ve güncel olarak,
• İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmektedir.

Güney Mobilya olarak kullanıcılara ait kişisel verileri Kanun´un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

• Güney Mobilya tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Güney Mobilya tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Güney Mobilya´nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
• Güney Mobilya´nin ve Güney Mobilya ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
• Güney Mobilya´nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.


2. Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun´un 8. ve 9. maddelerine ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak Güney Mobilya yetkilileri, yurt içinde veya yurt dışında mukim iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Bu bilgiler ve toplanma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

• bilgi@guneymobilya.com e-posta hesapları aracılığıyla; Güney Mobilya´nin ürün ve hizmetlerine ilişkin talep, şikayet, soru ve önerilere cevap verebilmek amacıyla; E-posta adresi ve içerik bilgisi toplanmaktadır.
• https://www.guneymobilya.com/iletisim.html adresi ve Whatsapp destek hattı aracılığıyla; Güney Mobilya tarafından verilen hizmetlere ilişkin soru ve önerilere cevap verebilmek amacıyla; Ad soyad, e-posta adresi, cep telefonu numarası ve içerik bilgisi toplanmaktadır.
• https://www.guneymobilya.com adresi aracılığıyla; Kullanıcıyı tanımlamak, ilişkili fırsatları ve özel bildirimleri sunabilmek amacıyla; Trafik ve içerik bilgisi toplanmaktadır.
• https://www.guneymobilya.com adresi aracılığıyla; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla; Kullanıcı, trafik ve içerik bilgisi toplanmaktadır.


3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kullanıcılara ait kişisel veriler, Şirket web adresinin ziyaret edilmesi ile birlikte elektronik ortamda veya Güney Mobilya´nin talebi halinde fiziksel olarak toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kanun´un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni´nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Verilerin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası:

Güney Mobilya, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Güney Mobilya bu doğrultuda, işbu Bilgilendirme Metni´nde belirtilen ve Ziyaretçilere/Kullanıcılara ait kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı´na uygun şekilde veri güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

Kişisel veriler, işbu Bilgilendirme Metni’nde belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Güney Mobilya, ihtiyaç duyulmayan ve geçerliliğini yitirmiş kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Güney Mobilya, kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Güney Mobilya, Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı uyarınca gereken hallerde Kullanıcıları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu´nu derhal bilgilendirir.


5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

Kanun´un 11. maddesi uyarınca veri sahibi olan kullanıcılar;

• Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak haklarınızı, işbu Aydınlatma Metni´nde yer alan iletişim bilgileri üzerinden yazılı olarak bize ulaşarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu´nun belirleyeceği diğer yöntemlerle kullanabilirsiniz. Bu başvuruyu yaparken sizi tanıyabilmemiz için, kayıt olurken ya da hizmetlerimizden yararlanırken verdiğiniz bilgileri tam olarak belirtmeniz ve resmi bir kimliğin kopyasını eklemeniz gerekmektedir.

Güney Mobilya, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Güney Mobilya´nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden makul bir ücret talep etme hakkı saklıdır.


6. Veri Sahibi Başvuru Formu:

Başvurularınızda kullanabilmek için hazırladığımız Veri Sahibi Başvuru Formu´nu www.guneymobilya.com web adresinden indirebilirsiniz.


Önemli Hatırlatma: Lütfen bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni´nin bir kopyasını rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde yazıcı çıktısı olarak alınız ve saklayınız. Herhangi bir itiraz veya anlaşmazlık durumunda bu aydınlatma metnindeki maddelerin uygulanacağını unutmayınız.