ARIM 2 KROM AYAKLI BAR TABURESİ
(TBR 120 ARIM 2 KROM AYAKLI BAR TABURESİ)

T 300Arkalıklı, Krom Ayaklı Bar Tabure