CHROM BOYALI AYAKLI BEKLEME KOLTUĞU
(WTG 22 CHROM BEKLEME KOLTUĞU)

Chrom Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu
Chrom Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu
Chrom Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu
Chrom Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu


CRM 500
Tekli Boyalı Kollu, Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu
66x62x80
CRM 520
İkili Boyalı Kollu, Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu
126x62x80
CRM 522
İkili Boyalı Kollu, Boyalı Ayaklı Sehpalı Bekleme Koltuğu
166x62x80
CRM 540
Üçlü Boyalı Kollu, Boyalı Ayaklı Bekleme Koltuğu
186x62x80